โรงเรียนบ้านชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
นิตยา สำนวน
แอดมินโรงเรียนบ้านชาติตระการ

วรรษมล บ่อแก้ว
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
อารีรัตน์ สังข์ต้อง
โรงเรียนวัดนาขุม
ประภัสสร ตรีอินทร์
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
ธิดารัตน์ คงทัน
โรงเรียนบ้านท่าหินลาด
ขาญนิวัฒน์ ช่วยทวี
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านชาติตระการ
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   134 หมู่ 6 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 0 งาน 92 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   134 หมู่ 6 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านชาติตระการ ,

ภาพโรงเรียน

 


มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านขัวก่าย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านนาแขม
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net