โรงเรียนบึงราชนก
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
รุ่งทิพย์ ภู่เพียร
แอดมินโรงเรียนบึงราชนก

ทิพวรรณ เบ้าทอง
โรงเรียนบ้านวังสาร
จันทนา เกิดทอง
โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์
พรสวรรค์ ผลพันธุ์
โรงเรียนบ้านน้ำริน
ชบาไพร ขำนาพึง
โรงเรียนบ้านท่ายาง
เมธนันต์ จันทร์อ้น
โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บึงราชนก
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่1-ประถมศึดษาที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณโลก 65130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
3 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.23%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 71.06%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บึงราชนก ,

ภาพโรงเรียน

 


ณิชาภา สังข์เมือง
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 2

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบึงมะนาววิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net