โรงเรียนบ้านถ้ำพริก
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
น้ำผึ้ง ทับชาวนา
แอดมินโรงเรียนบ้านถ้ำพริก

สมศักดิ์ ชุ่มกลัด
โรงเรียนวัดน้ำคบ
เขมจิรา เครือตา
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน
ภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขัน
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา
วรรษมล บ่อแก้ว
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
กรรณิกา ดีตรุษ
โรงเรียนวัดวังมะด่าน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านถ้ำพริก
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   236 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   236 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 68.40%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านถ้ำพริก ,

ภาพโรงเรียน

 


มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.พังงา

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net