โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
นางกรกมล องค์สวัสดิ์
แอดมินโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง

สัณฐิต สมัครธัญกิจ
โรงเรียนผดุงวิทยา
ธนาภรณ์ คงรอด
โรงเรียนบ้านหลังเขา
ดวงพร คงสีไพร
โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย
นางสุมารินทร์ ธนะสัมบัน
โรงเรียนบ้านน้ำเลา
เกตุขจี หงษ์อร่าม
โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เกษตรสุขราษฎร์บำรุง
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   222 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่บ้านเกษตรสุข
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ,

ภาพโรงเรียน

 


มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองเคียน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net