โรงเรียนบ้านป่าซ่าน
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
วัชราพร คงปันนา
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าซ่าน

จุรีรัตน์ เกิดดี
โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง
วาธิน วงมะลัย
โรงเรียนวัดเขาน้อย
นฤมล อุ่นเรือน
โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ประไพรพักตร์ นันท์เกิด
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
อุบล นิติรัตน์
โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าซ่าน
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   48. ม.3 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    48ม.3ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 72.24%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านป่าซ่าน ,

ภาพโรงเรียน

 


มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหินลาด
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนแสงประเสริฐ
สพป.นนทบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net