โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
พงศ์วิชญ์ พิพัฒน์เอกโชติ
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)

ละเอียด ดีอินทร์
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
วรรัตน์ ภูสิตตา
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
พยุง จันทร์นิ่ม
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย
นางสุมารินทร์ ธนะสัมบัน
โรงเรียนบ้านน้ำเลา
พัชรีวรรณ ด้วงทอง
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   33/1 หมู่10 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ,

ภาพโรงเรียน

 


มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าเชียด
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดนาสัก
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านบาจุ
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net