โรงเรียนบ้านนาแฝก
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
สุกัลยา ทาริยะวงศ์
แอดมินโรงเรียนบ้านนาแฝก

พัชราพรรณ พึ่งม่วง
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
ภคพร รัตนวราภรณ์
โรงเรียนบ้านเนินมะคึด
กชพรพัฐ มีมาสุข
โรงเรียนผดุงวิทยา
สาธินี บุญศรีมาส
โรงเรียนบ้านป่ารวก
ขวัญข้าว เนตรใส
โรงเรียนบ้านน้ำลอม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาแฝก
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านนาแฝก 188 ม.4. ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านนาแฝก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาแฝก ,

ภาพโรงเรียน

 


มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านบางมรวน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสบหนอง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net