โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
สุธาทิพย์ บุญก่อย
แอดมินโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา

สมศักดิ์ ชุ่มกลัด
โรงเรียนวัดน้ำคบ
บุญชู พ่วงวัน
โรงเรียนวัดวังไม้แก่น
อารีรัตน์ สังข์ต้อง
โรงเรียนวัดนาขุม
สุวิชชา ตรีอินทร์
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สำเนา ยาสุด
โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ประชาสงเคราะห์พิทยา
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   149 หมู่ 4 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหัวดพิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับปฐมวันวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   159 หมู่ที่ 4 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านกู่ทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหัวดง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net