โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
ชลลดา จันทร์ตา
แอดมินโรงเรียนบ้านหล่ายขานาง

อัศนัย ใจสมัคร
โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
นุจรีย์ อุบลจิตต์
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
ดวงมณี อภิชาติธำรง
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
สายสุดา มีโชค
โรงเรียนวัดคุยขวาง
ทัศนีย์ สุขทั่ง
โรงเรียนบ้านปลักแรด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหล่ายขานาง
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง หมู่ 8 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 337 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหล่ายขานาง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหล่ายขานาง ,

ภาพโรงเรียน

 


พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนไผ่
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net