โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
อาชวี พรมช่วย
แอดมินโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์

เปรมฤทัย ป้านพูล
โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล)
เดชาวุฒิ ศรีประดู่
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สายใจ ประชาสรรเจริญ
โรงเรียนบ้านย่านใหญ่
กิจจา สถิตวงศ์วาน
โรงเรียนวัดกรับพวง
ประจินดา ชาวเวียง
โรงเรียนจ่าการบุญ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านประดาประชาราษฎร์
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 8 บ้านประดา ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 8 บ้านประดา ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านประดาประชาราษฎร์ ,

ภาพโรงเรียน

 


พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดหนองไผ่
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net