โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
จิรนันท์ แก้ววงษ์
แอดมินโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ

โศภิษฐ์ จังพัฒนานนท์
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
นางสาวพิมลรัตน์ เอี่ยมสาย
โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)
ศรันยา ชัยกิจ
โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง
สาวิตรี วัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดแตน
พงศ์พัทธ์ ต๊ะวัน
โรงเรียนบ้านคุยยาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ่อวิทยบางระกำ
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   ม.7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
43 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่…๗…ถนน พิษณุโลก – กำแพงเพชร ตำบลบางระกำ… อำเภอ…บางระกำ……จังหวัดพิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
43 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
50 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 48.25%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ่อวิทยบางระกำ ,

ภาพโรงเรียน

 


พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านสะท้อ
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนฝาย
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net