โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
กันตา พันธ์กนกพงศ์
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)

วีรพงษ์ แก้วไพฑูรย์
โรงเรียนบ้านท่านางงาม
ณัฏณิพัช เจิมจุ้ย
โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
อุราภรณ์ สกุล ณ มรรคา
โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)
นางสาวปริญญาดา พัฒนวิบูลย์
โรงเรียนวัดบ้านดง
ธนาภรณ์ วันเนาว์
โรงเรียนวัดหนองอ้อ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 200 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่5 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) ,

ภาพโรงเรียน

 


พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านท่าสนุก
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net