โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
จินตวีร์ กันทะ
แอดมินโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม

ณัฐพงศ์ ชาบาง
โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย
ลอนดอน สายน้ำเย็น
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
สุภี เทอดนิธิ
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
กาญจนา เรืองโต
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
วินิจ สมาธิมงคล
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 5 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 81 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 5 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ,

ภาพโรงเรียน

 


พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านวังอ้อ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net