โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
รักศ์สิน แก่นแก้วมณี
แอดมินโรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)

จิรวงค์ ยศปัญญา
โรงเรียนวัดยางแขวนอู่
วิลาวัณย์ สวัสดิ์นะที
โรงเรียนบ้านบัวจันทร์
ยุวดี จุติแสง
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
สุรัตนา สุคุณพันธ์
โรงเรียนบ้านนาชักหวาย
เดชาวุฒิ ศรีประดู่
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 3 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 3 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 16.740244 , 100.265139

ภาพโรงเรียน

 


จุฑารัตน์ ชมภูษา
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนคลองสอง
สพป.ปทุมธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net