โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
ลอนดอน สายน้ำเย็น
แอดมินโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73

กนกพร สุขทรัพย์
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล
ลอนดอน สายน้ำเย็น
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
วีรพงษ์ แก้วไพฑูรย์
โรงเรียนบ้านท่านางงาม
สาวิตรี วัยฉิมพลี
โรงเรียนวัดแตน
รักศ์สิน แก่นแก้วมณี
โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 77.85%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ,

ภาพโรงเรียน

 


พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดสองแพรก
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านนานวล
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net