โรงเรียนจ่าการบุญ
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
ประจินดา ชาวเวียง
แอดมินโรงเรียนจ่าการบุญ

วัชรินทร์ สิงหะ
โรงเรียนบ้านคลองเตย
สายสุดา มีโชค
โรงเรียนวัดคุยขวาง
วินิจ สมาธิมงคล
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
ทัศนีย์ สุขทั่ง
โรงเรียนบ้านปลักแรด
วราภรณ์ อ่ำพูล
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   จ่าการบุญ
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   ถนนจ่าการบุญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 4 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ถนนจ่าการบุญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
5 คน
จำนวนข้าราชการครู 
70 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
9 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
88 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน จ่าการบุญ ,

ภาพโรงเรียน

 


พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดกุ่มโคก
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนแคน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดเชิงเลน
สพป.นนทบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net