โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
จันทนา ภู่พงษ์
แอดมินโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)

กัญญาพร ฟักเกตุ
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คันธมาทน์ คำบุญมา
โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)
จันทนา ภู่พงษ์
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
นุชรีย์ ศรีประดู่
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
อาชวี พรมช่วย
โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 1
ที่อยู่   91/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   91/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) ,

ภาพโรงเรียน

 


พรประเสริฐ ประจันตะเสน
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net