โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)
จังหวัดราชบุรี...คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพล
.
นงเยาว์ เพ็งผลา
แอดมินโรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)

โสภาพรรณ ภู่ขันเงิน
โรงเรียนวัดสระสี่มุม
ศศิธร โต้เคีย
โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
สุรีพร รักอยู่
โรงเรียนวัดโกสินารายน์
แสงดาว กอกิมพงษ์
โรงเรียนบ้านรางสีหมอก
นิภา จรรยาศิริ
โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)
สังกัด   สพป.ราชบุรี เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 7 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ราชบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) ,

ภาพโรงเรียน

 


แสงเดือน สำเภา
แอดมินเขต สพป.ราชบุรี เขต 2

สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านพงกูแว
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านลำดวน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net