โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)
จังหวัดราชบุรี...คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพล
.
นุตารัตน์ พาบุญ
แอดมินโรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)

นางสาวศิรินภา นาสะอ้าน
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)
ศิรินภา เตียงเกตุ
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
รัญทม สังข์ทิตนุ
โรงเรียนวัดยางหัก
รัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์
โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)
สหฤทัย​ แสนสม
โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)
สังกัด   สพป.ราชบุรี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ราชบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 13.675035 , 99.813496

ภาพโรงเรียน

 


แสงเดือน สำเภา
แอดมินเขต สพป.ราชบุรี เขต 2

สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนชุมชนบึงบา
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านสถาน
สพป.พะเยา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net