โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
นูรีดา บุตรสมัน
แอดมินโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง

กูฟารีดา สานิง
โรงเรียนบ้านเกาะปู
วรางคณา กอบัว
โรงเรียนบ้านบางหอย
ชิตนภัส แซ่เอี้ยว
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑
โสภา บุตรสมัน
โรงเรียนบ้านคลองยวน
รุจิรา ท่องเที่ยว
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาทุ่งกลาง
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   344 ม.6 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.6 บ้านนาทุ่งกลาง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.34%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 58.29%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาทุ่งกลาง 7.789603 , 99.057812

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าเชียด
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านสระแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net