โรงเรียนบ้านฮวก
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
จินดา ฟูฝั้น
แอดมินโรงเรียนบ้านฮวก

อำนวยพร ดำรงพุฒิเดชา
โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน)
ทัศนีย์ คำลือ
โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน)
วินา แก้วเทพ
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
พัชรีย์ ยอดดำ
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
ยุพาพร วุฒิสารวัฒนา
โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านฮวก
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 3 บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 6 งาน 49 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านฮวก ,

ภาพโรงเรียน

 


ธนัญญา คำประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนคลองสอง
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net