โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
จังหวัดราชบุรี...คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพล
.
แอดมินโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์

โรงเรียนบ้านดอนไผ่
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ
โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์
โรงเรียนวัดโคกทอง
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโพธิ์บัลลังก์
สังกัด   สพป.ราชบุรี เขต 2
ที่อยู่    หมู่ 3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมู่ 3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ราชบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดโพธิ์บัลลังก์ 13.795759 , 99.845127

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ราชบุรี เขต 2

สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านปากคลอง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดเจริญธรรม
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net