โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
แอดมินโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

โรงเรียนบ้านสักทุ่ง
โรงเรียนชัยชุมภู
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านใหม่พัฒนา
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   32ม.2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
63 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-3 และประถมศึกษาปีที่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านใหม่ดอนมูล
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านใหม่พัฒนา 19.168037 , 100.319134

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านหัวหนอง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคุระ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านท่างาม
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net