โรงเรียนบ้านป่าคา
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
วิไลลักษณ์ หลักเมือง
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าคา

อารียา อิ่นคำ
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
กัลยา นาปรัง
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
อนัญญา ทรินทร์
โรงเรียนบ้านแวน
สุมลรัตน์ ธรรมโม
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
จำนงค์ วงศ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านผาลาด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าคา
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   161 ม.3 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 82 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   161หมู่ 3 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านป่าคา ,

ภาพโรงเรียน

 


ธนัญญา คำประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านช่องแมว
สพป.นครราชสีมา เขต 7


Powered By www.thaieducation.net