โรงเรียนบ้านปัว
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
พิสิษฐ์ ฐิติชัยวัชร์
แอดมินโรงเรียนบ้านปัว

ธิดาพร กาติ๊บ
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
อภิรดี ปัญจะศรี
โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
รัตน์สุดา สุริโย
โรงเรียนบ้านดอนเงิน
รัญจวน ฟูคำ
โรงเรียนบ้านจุน
สุพัตรา ชูยิ้ม
โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปัว
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   99 หมู่ 6 ต.งิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านปัว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านปัว ,

ภาพโรงเรียน

 


ธนัญญา คำประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านปากดอนสัก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net