โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
ดวงเดือน จันทะนะ
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้

วินา แก้วเทพ
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
วาสนา จันต๊ะวงค์
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
จารุณี สมฤทธิ์
โรงเรียนบ้านผาฮาว
สาคร ชาญเชี่ยว
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
ทองพันธ์ วงศ์สม
โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าฟ้าใต้
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   117 หมู่ที่ 7 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
46 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   117 หมู่ที่ 7 (บ้านท่าฟ้าใหม่) ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่าฟ้าใต้ ,

ภาพโรงเรียน

 


ธนัญญา คำประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนอุดมสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net