โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
เกศรินทร์ ชลสินธุ์
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม

ธิดาพร กาติ๊บ
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
วันเพ็ญ บุญยืน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วิไลลักษณ์ หลักเมือง
โรงเรียนบ้านป่าคา
นฤมล ศรีขันทะ
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
จิรยุทธ์ รวมสุข
โรงเรียนบ้านสา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งหล่ม
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   176 หมู่ 6 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
32 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   176 หมู่ 6 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านทุ่งหล่ม ,

ภาพโรงเรียน

 


ธนัญญา คำประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองไส
สพป.พังงา

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net