โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
คนึงนิจ รวมสุข
แอดมินโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน

จีรนันทน์ วงค์อารีย์
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สุวิมล สิงห์คำ
โรงเรียนบ้านเลี้ยว
วิพัฒน์ สารนวน
โรงเรียนบ้านสถาน
สุจิตรา รักษาดี
โรงเรียนบ้านปงใหม่
วิชัย บ่อแก้ว
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านพระนั่งดิน
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   16 หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
52 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 -ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านพระนั่งดิน 16 หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านพระนั่งดิน 19.495532 , 100.325918

ภาพโรงเรียน

 


ธนัญญา คำประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านพงกูแว
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net