โรงเรียนบ้านไชยพรม
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
อภิรดี ปัญจะศรี
แอดมินโรงเรียนบ้านไชยพรม

กันยา แสนปัญญา
โรงเรียนบ้านทุ่งแต
จีรนันทน์ วงค์อารีย์
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สุพิชา งามเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
รสศุภรณ์ บัวแดง
โรงเรียนบ้านแวน
วิไลลักษณ์ หลักเมือง
โรงเรียนบ้านป่าคา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ยุบแล้ว)

โรงเรียน   บ้านไชยพรม
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   บ้านล้า หมู่ 4 ตำบลเวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาปีที่ 2 , ประถมศึกษาปีที่ 4
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านล้า หมู่ 4 ตำบลเวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
1.  ปีงบประมาณ 2561
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านไชยพรม ,

ภาพโรงเรียน

 


ธนัญญา คำประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านสะท้อ
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net