โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
อำนาจ กาติ๊บ
แอดมินโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น

วิยะดา บุญเทพ
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
อรพินธ์ ปัญญาไว
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
ราตรี ไทยเมือง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
สาคร ชาญเชี่ยว
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
พรศรี อภิภัชผ่องใส
โรงเรียนบ้านแก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านใหม่ร่มเย็น
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   22 หมู่ 7 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2- อ.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   22 หมู่ 7 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านใหม่ร่มเย็น ,

ภาพโรงเรียน

 


ธนัญญา คำประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านใหญ่
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net