โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
ศิริภา สุนันต๊ะ
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)

อุรา จรอำ
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
เจนจิรา บัวแดง
โรงเรียนบ้านร่องแมด
จีรนันทน์ วงค์อารีย์
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
นิสวา กำแพงเพชร
โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
จินดา ฟูฝั้น
โรงเรียนบ้านฮวก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   223 หมู่ 2 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านทุ่งมอก หมู่ 2
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ,

ภาพโรงเรียน

 


ธนัญญา คำประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านคำจำปา
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนวัดคมนียเขต
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net