โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
สมศรี กาวินคำ
แอดมินโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

ณัฐพร ช่างเหลา
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก
สุพิชา งามเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
วาสนา จันต๊ะวงค์
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
คนึงนิจ ฟองอินทร์
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
นงนภัส โลราช
โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแม่ต๋ำ
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   158 หมู่ 4 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   158 หมู่ 4 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแม่ต๋ำ ,

ภาพโรงเรียน

 


ธนัญญา คำประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดโบราณหลวง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านโชคชัย
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net