โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
เพลิน บุญยศยิ่ง
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)

ดวงเดือน จันทะนะ
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
พรศรี อภิภัชผ่องใส
โรงเรียนบ้านแก
นวลจันทร์ ชัยชนะ
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
สลิลรัตน์ แสนวัน
โรงเรียนบ้านแบ่ง
ศราวุธ ชาญเชี่ยว
โรงเรียนอนุบาลปง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   บ้านทุ่ง หมู่ 2 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านทุ่ง หมู่ 2 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ,

ภาพโรงเรียน

 


ธนัญญา คำประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าหวัง
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดบางขวาก
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net