โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
ชญานิศา ปิงสุแสน
แอดมินโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

วาสนา จันต๊ะวงค์
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
วันเพ็ญ บุญยืน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
สมศรี กาวินคำ
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
รำไพ มณีกร
โรงเรียนชัยชุมภู
สิริอาภา นุชนิยม
โรงเรียนบ้านสันปูเลย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   เลขที่ 65 หมู่ 4 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 , มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 65 หมู่ 4 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
33 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
13 คน
รวม 
52 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ,

ภาพโรงเรียน

 


ธนัญญา คำประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านไร่ทาม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านสถาน
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านบาละ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net