โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
.
วิชัย บ่อแก้ว
แอดมินโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง

ทัศนีย์ คำลือ
โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน)
ธิดาพร กาติ๊บ
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
มุกดา แสงแก้ว
โรงเรียนบ้านสร้อยศรี
ปวินตรา โนริยา
โรงเรียนบ้านโจ้โก้
จุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านธาตุขิงแกง
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 2
ที่อยู่   87/1 ม,9 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2- มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   87/1 ม.9 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
23 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พะเยา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านธาตุขิงแกง ,

ภาพโรงเรียน

 


ธนัญญา คำประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านสายตรี 9
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนมะค่าสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดเจริญธรรม
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net