โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ หน้าหลัก หน้าสพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุทัยธานี...อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
นภารัตน์ วัดสิงห์
แอดมินโรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์

รัตติกาล ทับทิมไทย
โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง
บุญช่วย วิมลพันธุ์
โรงเรียนวัดทัพหมัน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดห้วยพระจันทร์
สังกัด   สพป.อุทัยธานี เขต 2
ที่อยู่   41 ม. 4 ต. หนอฉาง อ. หนองฉาง จ. อุทัยธานี ( 61100 )
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ก่อนประถมศึกษา(อนุบาล1-3) และประถมศึกษาที่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   41 ม. 4 ต. หนอฉาง อ. หนองฉาง จ. อุทัยธานี ( 61100 )
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
3 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์
5 Terre
นิติ แกว่นกสิกร
แอดมินเขต สพป.อุทัยธานี เขต 2


สพป.อุทัยธานี เขต 1
สพป.อุทัยธานี เขต 2

โรงเรียนวัดคงคาล้อม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านม่วงลีบ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านแก้งยาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net