โรงเรียนบ้านร่าปู
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
ปิยะรัตน์ ทองสมจา
แอดมินโรงเรียนบ้านร่าปู

อรุณศรี บุญทอง
โรงเรียนบ้านโคกคา
กมลขวัญ หลานน้อย
โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง
ปิยะมาศ ทองเส้ง
โรงเรียนวัดเขาต่อ
นิติกุล ภู่แก้ว
โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า
ขัตติยา กองสิน
โรงเรียนบ้านคลองโตนด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านร่าปู
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านร่าปู ม.1 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 -มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.1 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
22 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านร่าปู ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net