โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านแสงสว่าง

โรงเรียนเชิงผา
โรงเรียนบ้านห้วยโป้
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านหมอนสูง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแสงสว่าง
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   ม.3บ้านแสงสว่าง ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.3บ้านแสงสว่าง ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุโขทัย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแสงสว่าง 17.344288 , 99.698777

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหินลาด
สพป.พังงา

โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net