โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
ระเบียบ ทาริยะชัย
แอดมินโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)

รัตนา เขาดี
โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
สุพรรษา ฉิมพาลี
โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   202 หมู่ 8 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสล่ยม จังหวัดสุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   202 หมู่ 8 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอเสล่ยม จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
23 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
31 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองยู
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net