โรงเรียนบ้านวังธาร หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
อุทุมพร สุขเกษม
แอดมินโรงเรียนบ้านวังธาร

อโณทัย ทับทิม
โรงเรียนบ้านห้วยตม
สุกัญญา ปราศจาก
โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังธาร
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   ม.4 บ้านวังธาร ม.4 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านวังธาร หมู่ 4 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านวังธาร

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านวังธาร ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านแสนสุข
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านน้ำยาว
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net