โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
สร้อยสน แก้วเซ
แอดมินโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)

สิริพาภรณ์ เพ็ชรรัตน์
โรงเรียนบ้านบุ่งสัก
อรุณี จันธิมา
โรงเรียนเชิงผา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 7 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
6 คน
รวม 
27 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองไส
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านแขว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net