โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

โรงเรียนวัดภูนก
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
โรงเรียนบ้านนาพง
โรงเรียนบ้านโป่งฝาง
โรงเรียนบ้านสุเม่น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองผักบุ้ง
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ตําบลกลางดง อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองผักบุ้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ