โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย)
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
สุกัญญา อ่อนผา
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย)

สุกัญญา บุญเมือง
โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
ละม้าย กะหมาย
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
กล้าณรงค์ หงิมจั่น
โรงเรียนบ้านนาขุนไกร
วรพรรณ เอมเอี่ยม
โรงเรียนบ้านปากสาน
กฤษณา อินต๊ะสงค์
โรงเรียนบ้านปางสา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย)
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   ม.6 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.6 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุโขทัย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 17.273785 , 99.966347

ภาพโรงเรียน

 


สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net