โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
ลาวัลย์ ดียิ่ง
แอดมินโรงเรียนวัดศิริบูรณาราม

วริศวรรณ บุญหลง
โรงเรียนบ้านแม่เทิน
สุพัตรา วงษ์แก้ว
โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
อารีย์ หาญณรงค์
โรงเรียนบ้านแก่ง
ประทีป อ่องสำริด
โรงเรียนบ้านโคกกะทือ
สิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนวัดปากคลองช้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดศิริบูรณาราม
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   16/6 ม.2 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   16/6 ม.2 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุโขทัย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดศิริบูรณาราม ,

ภาพโรงเรียน

 


สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านปากหมาก
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านหนองจานใต้
สพป.นครราชสีมา เขต 7


Powered By www.thaieducation.net