โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
ถาวร บัวเข็ม
แอดมินโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1

คนองฤทธิ์ คะนิกา
โรงเรียนบ้านนา
จรัญ ปงกันทา
โรงเรียนบ้านโป่งฝาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โรตารี่สวรรคโลก 1
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 9 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถม6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 9 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหนองไห
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net