โรงเรียนบ้านหนองกลับ
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
ศิริพร อนุชิตชาญชัย
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองกลับ

วัฒนาพร เปรมใจ
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
สุกัญญา อ่อนผา
โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย)
คนองฤทธิ์ คะนิกา
โรงเรียนบ้านนา
มัทนา ยงยุทธ์
โรงเรียนบ้านสะท้อ
สลักจิต ท้องทาน
โรงเรียนบ้านสุเม่น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองกลับ
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   210 ม.2 ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   210 ม.2 ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุโขทัย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองกลับ 17.242389 , 99.774091

ภาพโรงเรียน

 


สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนเกียรติประชา
สพป.พังงา

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net