โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
เจริญ ทองแท้
แอดมินโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์

จุฑารัตน์ ศิริเสริมสกุล
โรงเรียนบ้านป่ายาง
ลำพู เขียนงาม
โรงเรียนบ้านผาเวียง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวัดโบสถ์
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านวัดโบสถ์ ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านปากดอนสัก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนมิตรภาพที่ 34
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net