โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
สุรชัย ประยูร
แอดมินโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม

สมบัติ ช่วยเพ็ญ
โรงเรียนบ้านป่าเลา
อพิรดี พินิจมนตรี
โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
โกวิทย์ วงศ์โห้
โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร)
ลำพู เขียนงาม
โรงเรียนบ้านผาเวียง
อารีย์ หาญณรงค์
โรงเรียนบ้านแก่ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านใหม่โพธิ์งาม
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   102 หมู่ 7 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 37 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโพธิ์งาม 102 หมู่ 7 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุโขทัย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านใหม่โพธิ์งาม ,

ภาพโรงเรียน

 


สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนปากคลองสอง
สพป.ปทุมธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net