โรงเรียนบ้านป่าเลา
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
.
สมบัติ ช่วยเพ็ญ
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าเลา

นวลชัย พุ่มทอง
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
กนกรัตน์ วงษ์ยะลา
โรงเรียนบ้านลำโชค
สุรชัย ประยูร
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
ณฤทธิ์ จันทร์งาม
โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
อพิรดี พินิจมนตรี
โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าเลา
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   79/1 หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านมาบป่าเลา ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุโขทัย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 93.67%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านป่าเลา ,

ภาพโรงเรียน

 


สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดควนเคี่ยม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนฉันทนาวัณรถ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net