โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) หน้าหลัก หน้าสพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุโขทัย...มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบรา
นวจิรา หอมหวล
แอดมินโรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)

สมบัติ ช่วยเพ็ญ
โรงเรียนบ้านป่าเลา
พรนภา พรมกลาง
โรงเรียนบ้านพระปรางค์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
สังกัด   สพป.สุโขทัย เขต 2
ที่อยู่   5/1 หมู่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   5/1 หมู่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) ,
5 Terre
สุริรัชต์ ดีล้น
แอดมินเขต สพป.สุโขทัย เขต 2


สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองนาใน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านสามแพรก
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net